แนวนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Share

 

          ตามแผนพัฒนาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2554-2559) คณะกรรมการ บริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ พันธกิจเและยุทธศาสตร์ การพัฒนาของสถาบัน และเพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรและการดําเนินงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใน การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพันธกิจที่ได้วางไว้ สถาบันจึง ได้แปลงวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นกรอบนโยบายในการดําเนินงานของสถาบันดังนี้

 

1. การพัฒนากําลังคนทางด้านดาราศาสตร์

1.1 สร้างและพัฒนากําลังคนทางด้านการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ให้มีจํานวนเพียงพอที่จะขับเคลื่อนภารกิจด้านดาราศาสตร์ของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

1.2 พัฒนาครูผู้สอนดาราศาสตร์ในโรงเรียนให้มีความสามารถในการสอน จัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ในโรงเรียน

1.3 พัฒนาเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางดาราศาสตร์และให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์

1.4 ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศ

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์

2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ในระดับมาตรฐานสากลที่จําเป็นต่อการพัฒนาการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์

2.2 บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อทางดาราศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าและเรียนรู้สําหรับประชาชน

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการดาราศาสตร์

3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเพื่อ                              ร่วมกันดําเนินภารกิจทางด้านดาราศาสตร์

3.2 สนับสนุนและดําเนินความร่วมมือกับสถาบันเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรมทั้งทางด้านการวิจัยและวิชาการทาง                               ดาราศาสตร์

4. การบริหารจัดการภายในองค์กร

4.1 สร้างระบบการบริหารและจัดการที่ดีในองค์กรเพื่อให้สามารถดําเนินงานตามนโยบายของภาครัฐได้อย่างมี                                    ประสิทธิภาพ

4.2 บริหารและจัดการให้องค์กรปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่ดําเนินการนอกขอบเขตที่กฎหมายให้อํานาจไว้

4.3 ให้องค์กรมีหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร                                 จัดการบ้านเมืองที่ดี