รูปแบบการนำเสนอ

การเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

ผู้นำเสนอผลงานจะต้องส่งข้อมูลสำหรับการนำเสนอผลงานดังต่อไปนี้

1. ส่งบทคัดย่อ (Abstract)

บทคัดย่อ ควรเป็นการสรุปรายละเอียดของกิจกรรมอย่างคร่าวๆ และสมบูรณ์ในตัวเอง ซึ่งบ่งบอกว่าในกิจกรรมนี้ผู้เขียนได้ทำอะไรลงไปบ้าง และมีผลสรุปอย่างไร  ซึ่งเป็นเนื้อหาสั้นๆ ที่ผู้อ่านจะได้ทราบถึงรายละเอียดของกิจกรรม บทคัดย่อควรจะไม่เกินหนึ่งหรือสองย่อหน้า

(ส่งบทคัดย่อคลิกที่นี่)

*** ส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ***


2. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full paper)

ผู้นำเสนอผลงานทุกคนต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และส่งรายงานพร้อมแบบยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอผลงานมายังคณะกรรมการ ภายในเวลาที่กำหนด โดยมีรูปแบบการเขียนรายงานดังนี้

2.1 จำนวนรายงานไม่เกิน 4 หน้า (ขนาดกระดาษ A4)

2.2 การตั้งค่าหน้ากระดาษ ตัวอย่างรูปแบบการเขียนรายงาน คลิกที่นี่

*** ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 *** 


3. การเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน

3.1 การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) ผู้นำเสนอผลงานทุกคนต้องเตรียม PowerPoint นำเสนอกิจกรรมโดยมีรายละเอียดดังนี้

- Slide จำนวนไม่จำกัดหน้า (ส่ง Slideวันนำเสนอผลงาน) ประกอบด้วยเนื้อหาการนำเสนอเบื้องต้น ดังนี้

1.) ชื่อกิจกรรม

2.) บทนำ/แนวคิด/ที่มาของกิจกรรม

3.) วัตถุประสงค์

4.) การดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม

5.) ผลการดำเนินกิจกรรม

6.) แนวทางการให้คำปรึกษา

7.) สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ

*** หมายเหตุ: เวลานำเสนอไม่เกิน 5 นาที ซักถาม 2 นาที รวมเป็นหัวข้อละ 7 นาที (บนเวที) ***

3.2  การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) ผู้นำเสนอทุกคนต้องเตรียมโปสเตอร์มาเองสำหรับนำเสนอในช่วงเวลานำเสนอโปสเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ความกว้างxความยาว :  90 x 120 ซม.

- ตัวอักษรไม่เล็กจนเกินไป และไม่กลืนไปกับพื้นหลัง สามารถอ่านได้ง่าย

Presentation1

ตัวอย่างการนำเสนอโปสเตอร์ (คลิก)