ลงทะบียน

สำคัญ : ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน (เฉพาะรูปแบบที่ และ 2) จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2563 ยกเว้นค่าเดินทางจากภูมิลำเนามายังสถานที่จัดประชุม จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองหรือเบิกจ่ายจากต้นสังกัด

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการนำเสนอ (แบบไม่นำเสนอผลงาน) (เฉพาะรูปแบบที่ 3) สามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนและค่าอาหารระหว่างการประชุม ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและค่าเดินทางจากภูมิลำเนา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองหรือเบิกจ่ายจากต้นสังกัด

รูปแบบที่ 1 : การนำเสนอผลงาน “กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน”

    ผู้สนใจนำเสนอผลงาน “กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน” ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ 1. กิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน 2. กิจกรรมดาราศาสตร์สู่ชุมชน และ 3. กิจกรรมศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิ้งค์ลงทะเบียน ด้านล่าง 

>>>>ลงทะเบียน รูปแบบที่ 1<<<<


รูปแบบที่ 2 : นำเสนอกิจกรรมอบรม (Workshop) “กิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในชั้นเรียน”

>>>>ลงทะเบียน รูปแบบที่ 2<<<<


รูปแบบที่ 3 : ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน (แบบไม่นำเสนอผลงาน)

>>>>ลงทะเบียน รูปแบบที่ 3<<<<

 

ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ แต่ละรูปแบบเพิ่มเติม ที่ เกี่ยวกับ CAAS”