คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ

Picture1

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. พีรเดช  ทองอำไพ

 
Picture2

กรรมการโดยตำแหน่ง

ดร. นายแพทย์ ปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ
รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผู้แทน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 
Picture3

กรรมการโดยตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์  ฤทธิเดช
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 
Picture4

กรรมการโดยตำแหน่ง

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
Picture5

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์

 
Picture6

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธรรมศักดิ์  สัมพันธ์สันติกูล

 
Picture7

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ  รตะนานุกูล

 
Picture8

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมนูญ  สรรค์คุณากร

 
Picture9

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร  ยิ้มนิรัญ

 
Picture10

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองศักดิ์  ทรงสถาพร

 
Picture12

กรรมการและเลขานุการ

ดร. ศรัณย์  โปษยะจินดา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ