เกี่ยวกับ สดร.

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ประวัติคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Picture1 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. พีรเดช  ทองอำไพ อายุ 65 ปี

วุฒิการศึกษา

·      Ph.D. (Horticulture) Oregon State University, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

·      ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

·      รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

·      ผู้อำนวยการ สถาบันคลังสมองของชาติ


 Picture2

2. ดร. นายแพทย์ ปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ อายุ 56 ปี

วุฒิการศึกษา

·      DrPH (Public Health), Johns Hopkins University, U.S.A.

·      รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประวัติการทำงาน

·      รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

·      รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

·      กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

·      กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ


 Picture3

3. ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์  ฤทธิเดช อายุ 57 ปี

วุฒิการศึกษา

·      วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

·      อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

·      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

·      เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา


 Picture4

4. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อายุ 70 ปี

วุฒิการศึกษา

·      ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

·      ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

·      วุฒิบัตรแสดงความรู้หรือความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา

·      อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด แพทยสภา

ประวัติการทำงาน

·      อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

·      อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 Picture5

5. ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์ อายุ 48 ปี

วุฒิการศึกษา

·      Ph.D. (Physics), Case Western Reserve University, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

·      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

·      นายกสมาคมฟิสิกส์ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

·      ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 Picture6

6. นายธรรมศักดิ์  สัมพันธ์สันติกูล อายุ 64 ปี

วุฒิการศึกษา

·      รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

·      รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


 Picture7

7. รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ  รตะนานุกูล อายุ 64 ปี

วุฒิการศึกษา

·      Ph.D. (Organic Chemistry), The National University of Ireland, University College Cork, Ireland

ประวัติการทำงาน

·      เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

·      เลขาธิการสภาการศึกษา

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

·      เลขาธิการ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


 Picture8

8. นายมนูญ  สรรค์คุณากร อายุ 68 ปี

วุฒิการศึกษา

·      นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·      เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการทำงาน

·      รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

·      ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

·      กรรมการและที่ปรึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน


 Picture9

9. ศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร  ยิ้มนิรัญ อายุ 50 ปี

วุฒิการศึกษา

·      Ph.D. (Materials Science and Engineering), The Pennsylvania State University, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

·      หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

·      คณบดี สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี


 Picture10

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองศักดิ์  ทรงสถาพร อายุ 68 ปี

วุฒิการศึกษา

·      Ph.D. (Astronomy), University of Manchester, UK

ประวัติการทำงาน

·      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·      ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

หมายเหตุ        * ณ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ประธานกรรมการ                            10,000 บาท

กรรมการ                                     8,000 บาท

 

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการทุกชุด

ประธานอนุกรรมการ                         5,000 บาท

อนุกรรมการ                                 4,000 บาท

 

รายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการสถาบันฯ 2561

ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการสถาบันฯ 2562

ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการสถาบันฯ 2563

ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานเสนอรัฐมนตรี ปี 2562

ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานเสนอรัฐมนตรี ปี 2563

ดาวน์โหลด

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (ต้นปี)

ดาวน์โหลด

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (ต้นปี) รายงานประจำปี 2561 รายงานประจำปี 2562 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วย การสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนผู้อำนวยการ พ.ศ. 2552 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบภายในของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2552 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบภายในของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2552 (ฉบับที่2) ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พระราชบัญญัติ องค์การมหาชน พ.ศ.2542 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2560