โครงการ NARIT INTERNSHIP PROGRAM

Share

โครงการ NARIT INTERNSHIP PROGRAM

 

1. หลักการและเหตุผล

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะองค์กรที่มีพันธกิจสำคัญในการสร้างมาตรฐานทางวิชาการด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งการให้บริการวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ชุมชน การพัฒนาหอดูดาวภูมิภาค และอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า และทำวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย และชุมชน

        นำมาสู่โครงการ NARIT INTERNSHIP PROGRAM  แนวทางการจัดการศึกษาและฝึกประสบการณ์จริงให้แก่นิสิต นักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการต่อยอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลิตผลใหม่ ภายใต้แนวคิด “เราจะใช้โจทย์ดาราศาสตร์เป็นเครื่องมือสร้างเทคโนโลยี สร้างคนเก่ง” เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณค่าให้แก่ประเทศชาติต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ที่มีคุณภาพ

2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้นำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้กับการฝึกปฏิบัติงานจริง

2.3 เพื่อสร้างเครื่องมือในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่ดี มีคุณภาพเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานกับสถาบัน

 

3. กลุ่มเป้าหมาย (จำนวน 30 คน)

นิสิต นักศึกษา ระดับ :  ปวส. ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  

*ฟิสิกส์ เครื่องกล ไฟฟ้า แมคคาทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยากรคอมพิวเตอร์ ดิจิทัลมีเดีย

 

4.  ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

4.1 เปิดรับสมัคร

- 20 ธันวาคม 2561 – 10 มกราคม 2562

- 1 เมษายน 2562 – 1 พฤษภาคม 2562

 

4.2 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

- 15 มกราคม 2562

- 15 พฤษภาคม 2562

 

4.3 นิสิต นักศึกษา เข้ารับการฝึกประสบการณ์

- ระหว่างเดือนมกราคม 2562 – กันยายน 2562

 

 

5. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

5.1 เป็นนิสิต/นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 และปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาวิชาตามข้อ 3

5.2 นิสิต/นักศึกษาจะต้องมีความประพฤติเรียบร้อย รวมทั้งไม่มีประวัติเสื่อมเสียมาก่อน

5.3 มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.70

5.4 มีระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

 

6. วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

6.1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.narit.or.th   

6.2 การยื่นสมัครและหลักฐาน

- ยื่นสมัครด้วยตนเอง (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ณ งานบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

- ยื่นสมัครทางไปรษณีย์ ส่งถึง งานบริหารงานบุคคล อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เลขที่ 260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180      

- ยื่นสมัครทาง E-mail Address: [email protected]  

 

7.  เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ

7.1 ใบสมัคร 

7.2 รูปถ่าย (สี) ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป

7.3 ประวัติย่อ (Resume)

7.4 สำเนา Transcript หรือเอกสารแสดงผลการเรียน

7.5 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา 

 

8.  สถานที่ฝึกประสบการณ์ 

8.1 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 

: ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

8.2 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา 

: ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

8.3 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา 

: ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8.4 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา 

: ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 

9. ค่าตอบแทน

        นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามอัตราที่สถาบันกำหนด

 

10.  หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

        งานบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรเลขที่ 260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 หมายเลขโทรศัพท์ 053-121268-9 ต่อ 282

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการ