ประกาศรายชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้หลักสูตรชุมนุมดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียนครั้งที่ 2

Share

ตามที่หอดูดาวฯ นครราชสีมา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้หลักสูตรชุมนุมดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียน ครั้งที่ 2

ขณะนี้หอดูดาวได้พิจารณารายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

 

ขั้นตอนการปฏิบัติหากมีรายชื่อผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือก

        1.โทรแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ นับตั้งแต่ประกาศรายชื่อจนถึงวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 12.00 น. ตามหมายเลข (088-3445176 คุณบุญญฤทธิ์ ชุนหกิจ) หรือ 044216254

        2.หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ได้โทรมายืนยันภายในวันและเวลาที่กำหนด ทางผู้จัดอบรมจะขออนุญาติตัดสิทธิ์ให้กับผู้ที่ได้อันดับสำรองเรียงตามลำดับตามรายชื่อที่ได้แสดงไว้ (ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ผ่านการคักเลือกสำรองทราบในภายหลังหรือสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ (088-3445176)คุณบุญญฤทธิ์ ชุนหกิจ

 

หมายเหตุ รายละเอียดอื่นๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ฯ นครราสีมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 หรือ 088-344 5176 (คุณบุญญฤทธิ์) ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้หลักสูตรชุมนุมดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียน ครั้งที่  2

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

โรงเรียน/สถานศึกษา

จังหวัด

ผลการคัดเลือก

สถานะการยืนยัน

นาง

จารุณี

ทนงจิตร

ปทุมพิทยาคม

อุบลราชธานี

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นาง

จารุพร

รุทเทวิน

ศรีกระนวนวิทยาคม

ขอนแก่น

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นางสาว

จุมพร

วงษาหล้า

อ่างศิลา

อุบลราชธานี

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นาย

ชัยนุวัฒน์

โชคบัณฑิต

บ้านแท่นวิทยา

ชัยภูมิ

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นาย

ชัยวัฒน์

แก้วคล้ายขจรศิริ

ธาตุนารายณ์วิทยา

สกลนคร

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นาย

ชูชาติ

กุดโป่ง

แก้งคร้อวิทยา

ชัยภูมิ

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นางสาว

ฐิชารัตน์

พูลงาม

น้ำยืนวิทยา

อุบลราชธานี

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นาย

ณรงค์ฤทธิ์

ประเสริฐสุข

ภูผาม่าน

ขอนแก่น

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นางสาว

ณัฎช์ญาดา

แรกเรียง

โนนสูงศรีธานี

นครราชสีมา

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นาย

ณัฐกร

นันทะแพง

ธาตุนารายณ์วิทยา

สกลนคร

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นาง

ทศพร

คำทอง

เทอดไทยวิทยาคม

ร้อยเอ็ด

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นาง

ทิพวรรณ

เลียงผา

เพชรพิทยาสรรค์

ชัยภูมิ

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นาย

เทพรัตน์

ภูนาสอน

สังคมวิทยา

หนองคาย

ผ่านการคัดเลือก

รอการยืนยัน

นาง

ธนนันท์

ปัญญา

ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นาย

ธรรมาธรณ์

โพธิ์สกุลหอม

หันห้วยทรายพิทยาคม

นครราชสีมา

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นางสาว

นริศรา

มืดนนท์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่น

ผ่านการคัดเลือก

รอการยืนยัน

นาง

นริสรา

สุวะเสน

ฝั่งแดงวิทยาสรรค์

หนองบัวลำภู

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นางสาว

นฤมล

พลฤทธิ์

ท่ามะไฟหวานวิทยาคม

ชัยภูมิ

ผ่านการคัดเลือก

รอการยืนยัน

นาง

บุษกร

สีดามล

บ้านไผ่

ขอนแก่น

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นางสาว

ปุณยวีร์

รอดสวัสดิ์

มหิศราธิบดี

นครราชสีมา

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นาง

ปาณิสรา

ศิริพรรณ

บ้านไผ่

ขอนแก่น

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นาง

พัชราภรณ์

ช่างเกวียน

ไตรคามวิทยา

ขอนแก่น

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นาย

พิเชษฐ

สมบัติ

ครบุรี

นครราชสีมา

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นางสาว

พิศมัย

โชคสวัสดิ์

ท่ามะไฟหวานวิทยาคม

ชัยภูมิ

ผ่านการคัดเลือก

รอการยืนยัน

วาที่ร.ต.หญิง

เฟื่องลัดดา

พลเทพ

คึมใหญ่พิทยา

อำนาจเจริญ

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นาง

มณีพัส

ไชยคำภา

ราชสีมาวิทยาลัย

นครราชสีมา

ผ่านการคัดเลือก

รอการยืนยัน

นางสาว

มาลินี

เกื้อหนุน

ภูเขียว

ชัยภูมิ

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นาง

รัชดา

แสนพวง

หนองหลวงศึกษา

สกลนคร

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นาง

รุ่งทิพย์

จันทร์อ่อน

บังโคนวิทยาคม

สกลนคร

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นาง

เรณู

ไพศาลพงศ์

คอนสวรรค์

ชัยภูมิ

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นางสาว

ลักษมี  

เลาหะนาคีวงศ์

เพชรพิทยาสรรค์

ชัยภูมิ

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นาย

วุฒิพงษ์

พากิจรัตน์

โชคชัยสามัคคี

นครราชสีมา

ผ่านการคัดเลือก

รอการยืนยัน

นาย

ศรัณย์

ยอดมงคล

สีดาวิทยา

นครราชสีมา

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นางสาว

ศศิวิมล

ภูมิแดง

โนนสูงศรีธานี

นครราชสีมา

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นาย

ศักราช

ดาวธง

ภูเขียว

ชัยภูมิ

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นาย

ศุภชัย

กัญญาเขียว

แก้งคร้อวิทยา

ชัยภูมิ

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นาย

ศุภชาติ

ศรีตะเขต

สะฟือวิทยาคาร

อุบลราชธานี

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นาง

สมพิศ

ทิพย์สุนา

คอนสวรรค์

ชัยภูมิ

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นางสาว

สร้อยทิพย์

จูงกลาง

บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

นครราชสีมา

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นางสาว

สินีนาฎ

ภูมีศรี

ศรีกระนวนวิทยาคม

ขอนแก่น

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นางสาว

สุจิตรา

น้อยศรี

พังทุยพัมนศึกษา

ขอนแก่น

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นาย

สุชาติ

ชัยทอง

นครขอนแก่น

ขอนแก่น

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นางสาว

สุรางค์

นรโภค

สุรนารีวิทยา ๒

นครราชสีมา

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นางสาว

สุวิมล

วงศรีเทพ

ขัติยะวงษา

ร้อยเอ็ด

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นาง

เสาวนิตย์

มาปะเม

บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

นครราชสีมา

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นาย

อมรินทร์

แถวไธสง

แก้งคร้อวิทยา

ชัยภูมิ

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นาง

อังศณา

เอ้กกระโทก

สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา

นครราชสีมา

ผ่านการคัดเลือก

รอการยืนยัน

นาง

อัมรา

หมั่นกิจ

หันห้วยทรายพิทยาคม

นครราชสีมา

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

นาย

เอนก

หงษ์ทอง

ชัยภูมิภักดีชุมพล

ชัยภูมิ

ผ่านการคัดเลือก

รอการยืนยัน

นางสาว

เอมอร

ผามี

ภูเขียว

ชัยภูมิ

ผ่านการคัดเลือก

ยืนยัน

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้หลักสูตรชุมนุมดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียน ครั้งที่  2

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

โรงเรียน/สถานศึกษา

จังหวัด

ผลการคัดเลือก

รอการยืนยัน

นาย

จักรกฤาณ์

วงษ์วิทยานันท์

หนองบัวแดงวิทยา

ชัยภูมิ

สำรอง

 

นางสาว

ชนิดาพร

พานิคม

หนองกราดวัฒนา

นครราชสีมา

สำรอง

 

นาง

นภสรณ์

มากขุนทด

หนองกราดวัฒนา

นครราชสีมา

สำรอง

 

นาย

บุญนาค

คำมุลตรี

สกลราชวิทยานุกูล

สกลนคร

สำรอง

 

นาย

ปฏิณญา

โคตรวงศ์

เชียงคาน

เลย

สำรอง

 

นาง

พรรณพร

บุญทศ

ยโสธรพิทยาคม

ยโสธร

สำรอง

 

นางสาว

พิมลวรรณ

พลสิงห์

บ้านไผ่

ขอนแก่น

สำรอง

 

นางสาว

มนสิชา

โคตรตาแสง

บ้านไผ่

ขอนแก่น

สำรอง

 

นาง

มนันยา

คำมุลตรี

สกลราชวิทยานุกูล

สกลนคร

สำรอง

 

นางสาว

วรรณิภา

มณียารักษ์

มัธยมวชิราลงกรณาราราม

นครราชสีมา

สำรอง

 

นางสาว

โศรยา

มาณะศิลป์

หนองบัวแดงวิทยา

ชัยภูมิ

สำรอง

 

นางสาว

สุชาดา

เฉลียวไว

ยโสธรพิทยาคม

ยโสธร

สำรอง

 

นางสาว

แสงจันทร์

มูลขุนทด

หนองกราดวัฒนา

นครราชสีมา

สำรอง

 

นางสาว

โสภาพร

ทะโพนชัย

เชียงคาน

เลย

สำรอง

 

นางสาว

อมรรัตน์

บุพศิริ

เซไลพิทยาคม

เลย

สำรอง

 

นางสาว

อ้อแก้ว

เดือนอุประ

พังทุยพัมนศึกษา

ขอนแก่น

สำรอง

 

นางสาว

อัมพิกา

อินบ้านผือ

หนองบัวแดงวิทยา

ชัยภูมิ

สำรอง

 

นาย

อุดมศักดิ์

การสันเทียะ

สมเด็จพระธีรญาณมุนี

นครราชสีมา

สำรอง