โครงการอบรมการประยุกต์ใช้สื่อเพื่อการสอนดาราศาสตร์ ประจำปี 2560

Share

โครงการอบรมการประยุกต์ใช้สื่อเพื่อการสอนดาราศาสตร์ ประจำปี 2560

        หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา กำกับดูแลโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เชิญชวนครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่สอนวิชาดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมอบรมการประยุกต์ใช้สื่อเพื่อการสอนดาราศาสตร์ ประจำปี 2560 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และทักษะทางดาราศาสตร์พื้นฐาน การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลทางดาราศาสตร์ ตลอดจนการศึกษาวัตถุท้องฟ้าจริงและการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อดาราศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์ให้แก่นักเรียนและเยาวชนต่อไป

  

กำหนดการรับสมัคร 

ระหว่างวันที่ 6 - 20 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ : หากผู้สมัครส่งเอกสารไม่ครบ หรือส่งเอกสารนอกเหนือจากวันที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม

        รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข  044 216 254  (คุณบุญญฤทธิ์  ชุนหกิจ)

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

        1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

        2. แบบยืนยันการเข้าร่วมคำรับรองจากผู้อำนวยการหรือผู้บริหารโรงเรียน

 

ดาวโหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการและแบบยืนยันการเข้าร่วม

 

การสมัครและยืนใบสมัคร

        1. ดาวโหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครให้ครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ พร้อมแนบหรือส่งข้อมูลประกอบการพิจารณามาพร้อมใบสมัครด้วย 

        2. ส่งข้อมูลใบสมัคร พร้อมทั้งแนบข้อมูลและเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

 

- ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

(โครงการอบรมการประยุกต์ใช้สื่อดาราศาสตร์เบื้องต้น)

- ทางโทรสาร หมายเลข 044 216 255

- ทาง e-mail :[email protected]  (โปรดสแกนเอกสารใบสมัครเป็นไฟล์.pdf)

 

ประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม วันที่  28 มิถุนายน 2560

ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 คน และสำรอง  10 คน 

ทางเวปไซต์ www.narit.or.th/korat  (เมนูข่าวสารและกิจกรรม) 

 

เงื่อนไขการรับสมัคร

        1 เป็นครูหรือบุคคลากรทางการศึกษาที่สอนวิชาดาราศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

        2 ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการอบรมการประยุกต์ใช้สื่อเพื่อการสอนดาราศาสตร์ ซึ่งจัดโดยหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา มาก่อน

        3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

วันและเวลาในการจัดกิจกรรม

        การอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2560 

        สถานที่ ณ โรงแรมสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราสีมา

        ที่พัก ผู้เข้าอบรมจำนวน 2 คืน ในคืนวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

การคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก

        1 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา จะทำการคัดเลือกผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 คน ตามเงื่อนไขการรับสมัคร โดยผู้สมัครจะต้องกรอกเอกสารและทำแบบสำรวจในใบสมัครให้ครบถ้วน

        2 กรณีมีผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมากกว่า 30 คน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ส่งเอกสารก่อนเป็นอันดับแรกตามกรอบเวลาที่กำหนด

        3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 คน และรายชื่อสำรอง 10 คน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ทางเวปไซต์ www.narit.or.th/korat (เมนูกิจกรรมและข่าวสาร)

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าวข้างต้น จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าที่พัก จำนวน 2 คืน 

(คืนวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2560)

 

หนังสือขอความอนุเคราะห์

โครงการและกำหนดการอบรม