ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพดาวเคราะห์

Share

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพดาวเคราะห์ สำหรับนักดาราศาสตร์เล่น ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2555

ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ หอดูดาวแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ (กม.44) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 

 

 

1. ปาณิสรา นฤประชา

2. ธนภัทร ธรรมธิ

3. วรายุทธ โตสิตารัตน์

4. ธีศิษฎ์ ถาธัญ

5. ชาติชาย ขั้วสุวรรณ

6. จิณห์นิภา ขันคำ

7. พงศ์มนัส ทาศิริ

8. ชาญ ปัญญา

9. พรชัย กิตติวงศ์สกุล

10. แดน สิงห์วงค์

11. อารยา ยอดเยี่ยม

12. กริชชัย พรหมวรรณ

13. ณหทัย ตั้งจิตติวุฒิฒิกุล

14. พงศ์ภินันท์ ไตรศรีศิลป์

15. รัฐเขต มูลรินต๊ะ

16. จรัลศักดิ์   ลอยมี

17. อัษฎาวุธ  อินทรศรี

18. อภิวัฒน์  หนูนารถ

19. กมลพรรณ อินดู

20. จิราวรรณ สุขสงวน

21. นนทภรณ์ พุทธรักษา

22. เสกสรรค์ ทิพย์ปัญญา

23. ณัฐกรณ์ โตวิเวก

24. พรสุข ชัยสุข

25. เจียมจิตร บุญสม

26. วงศ์ศิริ อ่อนหวาน

27. ภัทรสุดา วงษ์จักร์

28. วิรัตน์ ไชยชนะ

29. ชาญวิทย์ โกสลากร

30. วิรติ กีรติกานต์ชัย

31. สุวรรณกิจจา จอมราช

 

*** สำหรับ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพดาวเคราะห์ ครั้งที่ 1 สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม ชั้น 3 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 191 อาคารศิริพานิช ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00-09.30 น.

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพดาวเคราะห์ สำหรับนักดาราศาสตร์เล่น ครั้งที่ 2

วันที่ 28กรกฎาคม 2555

ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 จามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ

 

 

1. วีระยุทธ พิริยะพรประภา

2. สืบพงษ์ อิทธิธนกุล

3. ชุติกาญจน์ อ่องจริต

4. ตรีรัฐ สัจจา

5. ก้าวหน้า เสาวกุล

6. ชาติชาย ศรีศรัณยา

7. นัฐวุฒิ สลางสิงห์

8. พิร พีรกวี

9. นภาพร รุจิเสถียร

10. โชติชัย ปิยวงศ์สิริ

11. ธีระยุทธ คัมภีร์ศรีตระกูล

12. วีระศักดิ์ บุญชนะโชติชัย

13. สุดาวรรณ  อาจหาญ

14. ศิรวิศ สุรพฤกษ์

15. สมาพร ติญญนนท์

16. ณัฏฐ์ ผ่านลังการณ์

17. พรศักดิ์ เจียมสว่างพร

18. เอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์

19. ณรงค์ ภูทัดดวง

20. จิรัฏฐ์ สามกษัตริย์

21. สุรพงษ์ ศรีแก้ว

22. อ.ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ

23. คุณากร  จันทร

24. บรรยงค์ สุวรรณี

25. ปิยะพงศ์ หิรัญรัตน์

26. อำนาจ สาธานนท์

27. สิทธิ์ สิตไทย

28. เอกพงศ์ ตันติผลประเสริฐ

29. อิธิพัฒน์ พรหมนรกิจ

30. เทพประสิทธิ์ เศวตดุล

31. ทวีรักษ์ ทูลพุทธา

32. สมหมาย สระแก้ว

33. ทวิวัฒน์ โพธิ์ชัย

34. เจ้าพระยา อารยะบุตร

35. วรรณวิสา  ทลาไธสง

36. นที เรืองประดิษฐ์

37. นภัสวรรณจันทร์ รัศมี

38. กีรติ คำคงอยู่

39. วีระพล แก้วอิน

40. ชนากานต์  สันติคุณาภรณ์

 

*** สำหรับ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพดาวเคราะห์ ครั้งที่ 2 สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10.00 -11.00 น.