การบรรยายพิเศษจาก Hamburg Observatory

Share

25 มิถุนายน 2555 : เชียงใหม่ สดร. ได้รับเกียรติจาก ดร.ดาเนียล เองเกอร์เฮาส์เซน (Dr Daneil Angerhausen) หอดูดาวแฮมบวก (Hamburg Observatory) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเดินทางมาบรรยายพิเศษเนื่องในโครงการ stop-over astronomer

ในหัวข้อคุณลักษณะทางสเปกโทรโฟโตเมตรีของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่สังเกตการณ์จากภาคพื้นดิน จากอวกาศและจากเครื่องบิน : spectrophotometric characterization of extrasolar planets from ground, space and airborne based observatories” และหัวข้อชีวดาราศาสตร์ จากดาวเคราะห์สู่สิ่งมีชีวิต : astrobiology – from planet to life”  โดยมี รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผสดร. ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา รอง ผสดร. พร้อมด้วย นักวิจัยและเจ้าหน้าที่จากสำนักบริการวิชาการและสื่อสารดาราศาสตร์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

เนื้อหาโดยสรุป

        ในหัวข้อแรก ดร.ดาเนียล ได้อธิบายถึงความสำคัญในการศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ (extrasolar planets) เทคนิคในการสังเกตการณ์ เช่น สังเกตการณ์การลดลงของปริมาณแสง (light curve) ของดาวฤกษ์แม่ (host star) ขณะที่มีดาวเคราะห์บริวาร (hot planet) เคลื่อนที่ตัดผ่านข้างหน้า (primary transit) และเคลื่อนที่หายไปทางข้างหลังของดาวฤกษ์แม่ (secondary eclipse/ occultation) ผลของการเคลื่อนที่ทั้งสองตำแหน่งทำให้สามารถศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ได้จากวิธีทางสเปกโทรสโคปี (spectroscopic method) นอกจากนี้ ดร.ดาเนียล ยังได้แสดงให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียในการสังเกตการณ์ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจากหอสังเกตการณ์ทั้งจากภาคพื้นดิน เช่น หอดูดาว VLT หรือจากอวกาศ เช่น กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล (HST) และจากเครื่องบินที่ระดับความสูง 40,000 ฟุต เช่น โครงการ SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) ขององค์การนาซ่า (NASA) เป็นต้น

        ส่วนในหัวข้อต่อมา ดร.ดาเนียล ได้อธิบายผลสืบเนื่องจากการศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ทำให้เกิดสาขาวิชาใหม่ คือ ชีวดาราศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นศึกษาลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สามารถดำรงชีพในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิตปกติ เช่น ความกดอากาศ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง หรือสารพิษ เป็นต้น โดยพยายามศึกษาค้นหาทั้งที่มีอยู่ในโลก ในระบบสุริยะและนอกระบบสุริยะ โดยในตอนท้ายของการบรรยาย ดร.ดาเนียล ยังให้ข้อเสนอแนะว่าการศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ควรจะศึกษาจากระบบดาว M-dwarf ซึ่งเป็นดาวแคระแดงที่มีอุณหภูมิต่ำ ขนาดเล็ก และสามารถมีดาวเคราะห์บริวารที่มีขนาดเดียวกับโลกโคจรอยู่ในเขต habitable zone* ที่ระยะใกล้กับดาวฤกษ์แม่ได้ การที่มีดาวเคราะห์โคจรอยู่ใกล้กับดาวฤกษ์แม่ จะทำให้สังเกตการณ์หรือค้นพบระบบดังกล่าวได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

……………………………………………………..

*habitable zone คือ บริเวณที่ดาวเคราะห์อยู่ห่างจากดาวฤกษ์แม่ในระยะที่เหมาะสม สามารถมีน้ำในรูปของเหลวหรือมีโอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตได้

 

 

 

ข้อมูลโดย 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

เรียบเรียงโดย

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth