1. ร้อยตำรวจโท เนิ้ม  พรายมี ประธานอนุกรรมการ
2. นายประวัติ  ภัททกวงศ์ รองประธานอนุกรรมการ
3. นายมหินทร์  สุรดินทร์กูร อนุกรรมการ
4. นายสุภัทร  จำปาทอง อนุกรรมการ
5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เลขานุการ
6. หัวหน้างานกฎหมาย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ       ผู้ช่วยเลขานุการ