1. ศาสตราจารย์ ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ กรรมการ
3. เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือผู้แทน กรรมการ
4. อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือผู้แทน กรรมการ
5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือผู้แทน กรรมการ
6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผู้แทน กรรมการ
7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือผู้แทน กรรมการ
8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือผู้แทน กรรมการ
9. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือผู้แทน กรรมการ
10. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลหรือผู้แทน กรรมการ
11. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือผู้แทน กรรมการ
12. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือผู้แทน กรรมการ
13. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือผู้แทน กรรมการ
14. ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ
15. รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผู้ช่วยเลขานุการ