การประชุมดาราศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2555 (TNAM2012)

Share

เมื่อวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้ร่วมกับสมาคมฟิสิกส์ไทยในการจัดประชุมวิชาการฟิสิกส์ระดับชาติ (Siam Physics Congress: SPC) ประจำปี 2555 ขึ้น ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯได้จัดประชุมดาราศาสตร์ระดับชาติ (Thai National Astronomy Meeting: TNAM)

คู่ขนานไปกับการประชุม SPC2012 เพื่อระดมความคิดในการสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย และการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชาดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และเอกภพวิทยา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องผกากรอง โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมเปิดงาน SPC2012 การประชุม TNAM2012

 

การประชุม TNAM2012

คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งสอนและวิจัยในสาขาดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และเอกภพวิทยา
เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานประชุมดาราศาสตร์ระดับชาติ (TNAM2012) ประจำปี 2555

 

การนำเสนอผลงานวิจัย

  นอกจากนี้ กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ยังได้เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์ โดยมี ดร.วัชราวุฒิ กฤตินธรรม ดร.อุเทน แสวงวิทย์ และ Dr Puji Irawati ร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้

 

ข้อมูลโดย กลุ่มวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี