สดร.ต้อนรับนักดาราศาสตร์เครือข่ายดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Share

ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2555 ที่ ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากประเทศสมาชิกเครือข่ายดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ หรือ SEAAN (Southeast Asia Astronomical Network)เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์แสง ณ สำนักงานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  จ.เชียงใหม่

  

          ในการประชุมครั้งนี้ได้เน้นหารือในด้านสาขาดาราศาสตร์แสง โดยแต่ละประเทศได้นำเสนอความก้าวหน้าด้านงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์แสงและ ศักยภาพของเครื่องมือต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานใช้ในการสังเกตการณ์ รวมถึงความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนบุคลากร การแบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์และการใช้อุปกรณ์หรือหอดูดาวร่วมกันระหว่างประเทศในเขตภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อทำให้เกิดความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและวิชาการที่เข้มแข็ง และสามารถสร้างผลงานวิชาการที่ยอมรับได้ในระดับสากล นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการอภิปรายหาข้อสรุปเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยที่ แต่ละประเทศสามารถทำร่วมกันได้ โดยพิจารณาจากความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือที่มีอยู่

 

 

สำหรับเครือข่ายดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEAAN (Southeast Asia Astronomical Network) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 จากการเสนอในที่ประชุมสมัชชาทั่วไป ครั้งที่ 26 ของสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ( 26thIAU General Assembly) ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2549 และการประชุม SEAAN ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุมฟิสิกส์ไทย หรือ SPC (Siam Physics Congress) กับการประชุมดาราศาสตร์ระดับชาติ หรือ TNAM (Thai National Astronomical Meeting) เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2550

เป้าหมายสำคัญในการก่อตั้ง SEAANคือ ทำให้เกิดการพัฒนาและการแบ่งปันประสบการณ์ทั้งงานวิจัย วิชาการและการศึกษาด้านดาราศาสตร์ระหว่างประเทศในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ และยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตของกลุ่มสังคมด้านดาราศาสตร์และหอ สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ในเขตภูมิภาคดังกล่าว เกิดการพัฒนาด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ ทำให้เกิดความเข้มแข็งในกลุ่ม สามารถแข่งขันและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการใหม่ๆได้

       ปัจจุบัน SEAAN มีประเทศที่เป็นสมาชิกจำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม โดยได้แบ่งกลุ่มทำงานออกเป็น 5 กลุ่ม ตามสาขาทางดาราศาสตร์ ได้แก่ ดาราศาสตร์วิทยุ(Radio Astronomy)ดาราศาสตร์เชิงแสง(Optical Astronomy)ดาราศาสตร์ฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและจักรวาลวิทยา(Theoretical Astrophysics & Cosmology)การศึกษารังสีคอสมิก และฟิสิกส์ของดวงอาทิตย์ (Cosmic Rays and Solar Physics)และดาราศาสตร์ศึกษาและการสร้างความสนใจในดาราศาสตร์(Astronomy Education & Popularization)

 

 

 

ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569ต่อ 210หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth