สดร.จัดกิจกรรม ?การสร้างทีมงานสู่ความสำเร็จ? พัฒนาศักยภาพบุคลากร

Share

เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร      “การสร้างทีมงานสู่ความสำเร็จ” ( Team Building of Success )

 

 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองได้อย่างเต็มที่ มีความเข้าใจในบุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น สามารถรู้จุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงของตนเอง เพื่อปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับการทำงานได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน และมีความสามัคคีในหมู่คณะ ณ The Botanic Resort เชียงใหม่

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353 

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth