สดร.จัดอบรมบุคลากร กับหัวข้อ ?Change Management?

Share

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี โดยฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้จัดการอบรม เรื่อง Change Management การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงองค์กรให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะเดินหน้าไปอย่างมั่นคง  โดยการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติ คุณมนูญ สรรค์คุณากร มาเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน

  

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569ต่อ 210หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth