แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์อบรมครูฯ ดาราศาสตร

Share

ทางสถาบันฯ จึงขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์อบรมครูฯ ดาราศาสตร์ ชั่วคราวเป็น http://118.174.34.82:89/teachertraining/