สดร. จัดเวิร์คช็อป ดึงนักดาราศาสตร์ทั่วโลกบูรณาการความรู้สู่สะเต็มศึกษา

Share

8 สิงหาคม 2560

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาและเวิร์คช็อป “ดาราศาสตร์เพื่อสะเต็มศึกษา” ดึงนักดาราศาสตร์ทั่วโลกถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมดาราศาสตร์ นำไปสู่การบูรณาการความรู้ "สะเต็มศึกษา" การศึกษารูปแบบใหม่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 

 

        ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่าศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก – International Training Centre in Astronomy under the auspices of UNESCO (ITCA) โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา “ดาราศาสตร์เพื่อสะเต็มศึกษา” (ITCA Colloquium - Astronomy for STEM Education) ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นครั้งแรกของการจัดประชุมสัมมนาครั้งใหญ่ของศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ในหน่วยงานชั้นนำจากทั่วโลก มาร่วมปาฐกถาและบรรยาย “การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสู่ประชาคมโลก” พร้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะดาราศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนากระบวนการทางความคิด วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ในหน่วยงาน สังคม และชุมชน 

        ดร. ศรัณย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดการตื่นตัวในกลุ่มบุคลากรผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมอุดมปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ได้นำองค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้ และโครงสร้างพื้นฐานดาราศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์แก่เยาวชน สู่การบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา และคณิตศาสตร์ (STEM) เข้าด้วยกัน สงเสริมใหเยาวชนสนใจและประกอบอาชีพดาน STEM เพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การสัมมนาครั้งนี้มีคณะครู อาจารย์ บุคลากรด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์จากทั่วทุกทวีปของโลก อาทิ ยุโรป เอเชีย แอฟริกา เป็นต้น เข้าร่วมจำนวน 120 คน 

        ในการนี้ สดร. จัดพิธีเปิดการสัมมนา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน จี กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจาก นางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย คุณยุน ฮี ลี ผู้แทนจากสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพมหานคร คุณซิลเวีย ทอร์เรส เพ็มเบิร์ก ประธานสมาพันธ์ดาราศาสตร์สากล นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย 

        สำหรับศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก ดำเนินงานโดย สดร. ภายหลังจากที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 38 เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา สดร. ได้จัดกิจกรรม การฝึกอบรม และการประชุมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ในกรอบการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโกมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก ระหว่างผู้แทนรัฐบาลไทยกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และกำหนดวันลงนามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เตรียมเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโกอย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร 

        ติดตามรายละเอียดกิจกรรมของศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโกได้ที่ www.narit.or.th/itca และ www.facebook.com/ITCAUNESCO

 
 
 

พิธีเปิดโครงการสัมมนาและฝึกอบรมฯ “ดาราศาสตร์เพื่อสะเต็มศึกษา” โดย ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผอ.สดร. 

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน จี กรุงเทพฯ 

 

 

การบรรยายโดย ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผอ.สดร. (ซ้าย) และ คุณซิลเวีย ทอร์เรส เพ็มเบิร์ก ประธานสมาพันธ์ดาราศาสตร์สากล (ขวา)

 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 , 081-8854353 โทรสาร 053-225524

E-mail: [email protected]     Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @N_Earth ,  Instagram : @NongEarthNARIT

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313