สดร. จัดการประชุมวิชาการดาราศาสตร์ ครั้งที่ 5 ระดมเยาวชนทั่วประเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน

Share

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมวิชาการดาราศาสตร์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.–  1 ก.ค. 61 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ ระดมเยาวชนทั่วประเทศโชว์งานวิจัยดาราศาสตร์ระดับโรงเรียนกว่าครึ่งร้อย หวังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการดาราศาสตร์ระดับเยาวชน และสร้างเครือข่ายงานยุววิจัยดาราศาสตร์ ดันสู่เวทีวิชาการดาราศาสตร์นานาชาติต่อไป 

 

        ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า สดร. เปิดเวทีนี้ให้เยาวชนได้ฝึกฝนและเรียนรู้ดาราศาสตร์ผ่านงานวิจัยและโครงงานดาราศาสตร์พื้นฐาน รวมถึงช่วยฝึกประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยในระดับประเทศ เพื่อพัฒนางานวิจัยสู่เวทีระดับนานาชาติในอนาคตต่อไป  สำหรับการประชุมวิชาการดาราศาสตร์ (ระดับเยาวชน) ครั้งนี้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ปีนี้มีโรงเรียนจากทั่วประเทศนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์กว่า 50 โครงการ แบ่งเป็นการนำเสนอแบบบรรยาย 36 โครงการ และนำเสนอแบบโปสเตอร์ 17 โครงการ ประเภทโครงงานวิจัยแบ่งเป็น 7 ประเภท ประกอบด้วย 1) กิจกรรมในชมรมดาราศาสตร์ 2) ดวงอาทิตย์ 3) ระบบสุริยะและดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ 4) ดาวฤกษ์ 5) ดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ์  6) กาแลกซีและเอกภพ และ 7) อุปกรณ์และโปรแกรมทางดาราศาสตร์ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีคณะเยาวชนจากประเทศมาเลเซียเดินทางมาร่วมนำเสนอผลงานด้วย

        นายมติพล ตั้งมติธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นเวทีสำหรับฝึกทักษะการนำเสนอผลงานของเยาวชน มีนักวิจัย ผู้เชียวชาญและนักวิชาการด้านดาราศาสตร์ร่วมซักถาม ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะแก่น้อง ๆ นักเรียน เพื่อนำไปเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขงานวิจัย และยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเยาวชนด้วยกันเอง ถือเป็นจุดเริ่มต้นสู่การพัฒนาคุณภาพผลงานให้ดียิ่งขึ้นในเวทีอื่น ๆ ต่อไป

        “การประชุมวิชาการดาราศาสตร์ (สำหรับเยาวชน) ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อสร้างนักดาราศาสตร์ในอนาคต หรือกระตุ้นเยาวชนสนใจผลิตผลงานวิจัยดาราศาสตร์ระดับโรงเรียนให้เพิ่มมากขึ้นแต่เพียงเท่านั้น  เป้าหมายที่แท้จริง คือ การฝึกกระบวนการคิด ตั้งคำถาม และค้นคว้าหาคำตอบ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูลที่ได้รับ และเมื่อพบข้อผิดพลาดก็พยายามหาแนวทางแก้ไข ซึ่งสิ่งนี้สามารถนำปรับใช้ในการดำเนินชีวิตด้านอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย” นายมติพล กล่าว

 

 

        นายหมิง จี ลิม นักเรียนโรงเรียนมัธยมฮินฮัว ประเทศมาเลเซีย นำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่คาบโคจรของดาวเคราะห์น้อย โดยสังเกตการณ์จากหอดูดาวประจำโรงเรียน กล่าวว่า คำถามและความคิดเห็นของคณะกรรมการมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงโครงงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การประชุมวิชาการดาราศาสตร์ครั้งนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ที่หลากหลาย และยังช่วยพัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงานให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การร่วมกิจกรรมกับเยาวชนไทยยังเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก

 

 

        นางสาวปิยธิดา ดุลยมา นักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี นำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุขัยของจุดดำบนดวงอาทิตย์กับพื้นที่ของจุดดำ กล่าวว่า การลงมือทำโครงงานดาราศาสตร์ช่วยฝึกความอดทน ทั้งการค้นคว้าข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน และการทดลองซ้ำเพื่อหาคำตอบ ผลงานที่ได้นำเสนอผ่านเวทีจึงเป็นความภาคภูมิใจ และพร้อมนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพัฒนา นอกจากนี้ยังมองว่าผลงานของตนมีประโยชน์ต่อผู้อื่น ที่สามารถนำไปศึกษาอ้างอิงหรือต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นไป

 

 

 

        ในงานประชุมดังกล่าว  นอกจากกิจกรรมการนำเสนอผลงานโครงงานวิจัยดาราศาสตร์แล้ว สดร. ยังนำคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมงาน ทั้งหมดกว่า 160 คน เดินทางไปเยี่ยมชมหอดูดาว อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้วิธีสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า เช่น ดาวเสาร์ ดาวศุกร์ และดาวพฤหัสบดี ตลอดจนศึกษาวิธีการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร อุปกรณ์ดาราศาสตร์และระบบปฏิบัติการต่างๆ ภายในหอดูดาว

        นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนร่วมผ่านเวทีเสวนาดาราศาสตร์ “สุริยุปราคาเต็มดวง ปรากฏการณ์ธรรมชาติสุดมหัศจรรย์” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสุริยุปราคาที่น่าสนใจ และร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 150 ปี สุริยุปราคาหว้ากอ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย 

 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-121268-9 ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250 

E-mail: [email protected]     Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @N_Earth ,  Instagram : @NongEarthNARIT

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313