สดร. จับมือ สสวท. ลงนามความร่วมมือโครงการอบรมครูฯ ดาราศาสตร์

Share

26 ธันวาคม 2555- เชียงใหม่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการฯ และ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร จากทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมลงนามฯ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่

 

ความร่วมมือในโครงการอบรมครูฯ

 

      วัตถุประสงค์ครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านดาราศาสตร์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางดาราศาสตร์ผ่านการจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ทุกระดับ เพื่อนำความรู้ที่ได้ถ่ายทอดไปสู่นักเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมกันพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาทั้งอุปกรณ์การเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ และจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์อีกที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353 

E-Mail: [email protected] / www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth