ประกาศรับสมัครค่ายดาราศาสตร์สำหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 3

  • พิมพ์

ประกาศรับสมัครค่ายดาราศาสตร์สำหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 3

ด้วยหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ของเยาวชนไทย โดยเฉพาะการทำกิจกรรมประเภทชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียนระดับชั้นมัธยม ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และช่วยในการเผยแพร่ความรู้ ความสนใจในระดับโรงเรียนและท้องถิ่น จึงได้จัดค่ายดาราศาสตร์สำหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียนขึ้น ณ โรงแรมคุ้มไทรงาม แอนด์ รีสอร์ท อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

เปิดรับสมัครชุมนุมดาราศาสตร์ จำนวน 10 ชุมนุม จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 และประกาศรายชื่อชุมนุมผ่านการคัดเลือกทางเว็ปไซต์ www.narit.or.th ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

2. กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สำหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 3

3. กำหนดการค่ายดาราศาสตร์สำหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน

4. รายละเอียดการรับสมัครและใบสมัคร