สดร. จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ?การสร้างวัฒนธรรมองค์กร?

Share

26 ธันวาคม 2555 – เชียงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการอบรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แก่บุคลากรภายในสถาบันฯ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหล่อหลอมให้คนในองค์กรมีความเข้าใจในกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน และให้การทำงานเพื่อสถาบันฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมทั้งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353 

E-Mail: [email protected] / www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth