สดร. สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ จับมือ อบจ.น่าน สร้างเครือข่ายความร่วมมือดาราศาสตร์ท้องถิ่น

Share

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สดร.) จับมือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ หวังพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรทางการศึกษา สนับสนุนการจัดฝึกอบรม สัมมนา และการจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ในท้องถิ่น พร้อมเปิดค่ายดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียนในพระราชดำริฯ นำร่องเป็นโครงการแรก  สนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

     15 พฤศจิกายน 2555 – น่าน รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  และนายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ระหว่างสองหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรทางการศึกษา สนับสนุนการจัดฝึกอบรม สัมมนา การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้านดาราศาสตร์ รวมถึงการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ให้กับ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตบริหาร ของ อบจ. น่าน  พร้อมกันนี้ทางสถาบันฯ ได้มอบสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียนเครือข่ายฯ สำหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนด้านดาราศาสตร์ภายในโรงเรียนด้วย

 

        จากนั้น ได้มีพิธีเปิดค่ายดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียนในพระราชดำริฯ  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555  ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดค่ายดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนโรงพระราชดำริฯและโรงเรียนพระราชอุปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ห่างไกล เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงสื่อการเรียนรู้แบบต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ ทางดาราศาสตร์ ผ่านกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎี ได้แก่ กิจกรรมบรรยายความรู้เกี่ยวกับ ดาราศาสตร์กับชีวิตประจำวัน การดูดาวเบื้องต้นและการเตรียมตัวสำหรับดูดาว และกิจกรรมภาคปฏิบัติ ได้แก่ การใช้แผนที่ดาว การใช้กล้องสองตา เรียนรู้วิธีการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ การสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์และวัตถุท้องฟ้า เป็นต้น อันจะนำไปสู่การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้และสร้างความตื่นตัวทางด้านวิทยาศาสตร์โดยใช้ดาราศาสตร์เป็นสื่อ  นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกลุ่มเยาวชนด้วยกัน และเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย

 

        รศ.บุญรักษา  เปิดเผยที่มาของโครงการนี้เพิ่มเติมว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีโครงการในพระราชดำริฯ  ที่ทรงให้ความสนพระทัยอยู่หลายด้าน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและการให้โอกาสแก่ผู้พิการและด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล จึงทรงจัดตั้งโรงเรียนในพระราชดำริฯ ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียน ซึ่งการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทรงให้ความสำคัญ อีกทั้งยังทรงสนพระทัยในด้านดาราศาสตร์ สถาบันฯ จึงกราบทูลถึงการนำวิชาดาราศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาครูและนักเรียน รวมถึงการเรียนการสอนภายในโรงเรียนในพระราชดำริฯ จึงเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้น

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected] / www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth