ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่5 ประจำปี 2555 (ค่าย2)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. จัดบรรยายพิเศษทางดาราศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพงษ์ อยู่มา นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Researcher) จากภาควิชาดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น มาบรรยายพิเศษทางด้านดาราศาสตร์ในหัวข้อ “Intrinsic Structure of Star-Forming Galaxies at the Violent Epoch” ซึ่งเป็นหัวข้อในงานวิจัยที่กำลังศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่ 

อ่านเพิ่มเติม...

สดร.นำทีมยุวทูตดาราศาสตร์บุกเกาหลี เก็บเกี่ยวความรู้เรื่องดาราศาสตร์เผยแพร่เยาวชนไทย

ระหว่างวันที่ 19-25 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  ได้จัดโครงการเปิดโลกทรรศน์ด้านดาราศาสตร์ให้เด็กไทย ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยได้นำเหล่ายุวทูตดาราศาสตร์ ปี 2554 ไปศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์ ณ สาธารณรัฐเกาหลี

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง ในการทำงาน

เมื่อวันที่ 17 เมษายน  2555 ที่ผ่านมา รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ รศ.กัลณกา สาธิตธาดา รองอธิการบดี พร้อมคณะวิทยากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การบริหารความเสี่ยง แก่บุคลากรของสถาบันฯ เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของสถาบัน ณ    โรงแรมดิเอ็มเพรส  จ. เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

สดร.จัดกิจกรรม ?การสร้างทีมงานสู่ความสำเร็จ? พัฒนาศักยภาพบุคลากร

เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร      “การสร้างทีมงานสู่ความสำเร็จ” ( Team Building of Success )

อ่านเพิ่มเติม...