สดร.จัดอบรมบุคลากร หลักสูตร ?คุณธรรม จริยธรรมสำหรับการบริหารยุคใหม่?

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายบริหารงานบุคคลได้จัดการฝึกอบรม หลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสำหรับการบริหารยุคใหม่โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. เข้าร่วมประชุมวิชาการสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ครั้งที่ 28 ณ กรุงปักกิ่ง

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและจัดแสดงบูธนิทรรศการในงานประชุมวิชาการสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ครั้งที่ 28 (IAU General Assembly) กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง National Astronomical Observatories Chinese Academy of Sciences (NAOC) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 20-31 สิงหาคม 2555

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. ลงนามความร่วมมือทางดาราศาสตร์กับ The University of the Philippines Los Ba?os (UPLB) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

20 กันยายน 2555 – ฟิลิปปินส์  รศ.บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Dr.Rex Victor Cruz อธิการบดี University of the Philippines Los Baños (UPLB) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ เพื่อให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือทางดาราศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. ลงนาม MOU ร่วม มรภ.เชียงใหม่ ผนึกกำลังสร้างเครือข่ายวิชาการด้านดาราศาสตร์

25 กันยายน 2555 – เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สดร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนานักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...