ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

"ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 6"