สมัครเข้าร่วมค่าย

          ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ( NAS ) สามารถดำเนินการสมัครด้วยการกรอกข้อมูลและแนบเอกสารประกอบการสมัครในข้อ 2-10 ผ่านระบบออนไลน์ google form ที่ลิงค์ ( คลิกที่นี่ ) โดยผู้สมัครทุกท่านจะต้องมีบัญชีเข้าใช้งานของ gmail เท่านั้น

          หลังจากประกาศรายชื่อชมรมที่ผ่านการคัดลือกและสำรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครูที่ปรึกษาของชมรมที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องโทรมายืนยันสิทธิ์ภายในวันและเวลาที่กำหนด คณะกรรมการจึงจะถือว่าการยืนยันเพื่อเข้าร่วมค่ายฯดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

สำคัญ : หากชมรมที่ผ่านการคัดเลือก ส่งเอกสารการสมัครไม่ครบ หรือ ครูที่ปรึกษาชมรมไม่โทรมาแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมค่ายฯ ภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะพิจารณาคัดเลือกตัวสำรองเข้าร่วมค่ายต่อไป

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครเข้าร่วม “ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 6”        จำนวน 1 ชุด
     (บน google form คลิกที่นี่

2. รูปถ่ายอาจารย์ที่ปรึกษา ขนาดไม่เกิน 5Mb                                                        จำนวน 1 ชุด

3. รูปถ่ายผู้สมัคร 3 คน ขนาดไม่เกิน 5Mb                                                              จำนวน 1 ชุด

4. สำเนาบัตรประชาชนของครูที่ปรึกษา(พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)                           จำนวน 1 ชุด

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 3 คน (พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)           จำนวน 1 ชุด

6. สำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาของผู้สมัคร 3 คน(พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)              จำนวน 1 ชุด

7. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)                               จำนวน 1 ชุด

8. ใบอนุญาติให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์    จำนวน 1 ชุด
     ในโรงเรียน ปีที่6” (สำหรับผู้ปกครอง) (คลิกที่นี่)

9. สไลด์นำเสนอ “กิจกรรมในชมรมดาราศาสตร์” (ชมรมละ 1 ผลงาน)                        จำนวน 1 ชุด

10. เรียงความ “ความคาดหวังจากการเข้าร่วมค่ายฯ” (สำหรับครูที่ปรึกษา)                  จำนวน 1 ชุด

เอกสารรายการที่ 2-10 เตรียมเป็นไฟล์สำหรับแนบส่งบน google form พร้อมกับการกรอกใบสมัคร