รู้จัก NAS

ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน
NARIT Astronomical Society ( NAS )


          ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน หรือที่รู้จักกันในชื่อ ค่าย NAS เป็นค่ายการเรียนรู้การจัดกิจกรรมสำหรับชมรมดาราศาสตร์ และการสร้างเครือข่ายชมรมดาราศาสตร์ระหว่างโรงเรียนภายในประเทศ จัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ของประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ทั้งในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา ซึ่งนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาไปสู่งานวิจัยหรือความร่วมมือด้านกิจกรรม และการพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

          ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้การจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์สำหรับนักเรียน/นักศึกษา/ครูอาจารย์ ที่มีความสนใจและนำองค์ความรู้รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับ ถ่ายทอดให้แก่ผู้สนใจในสถานศึกษาหรือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยตลอดระยะเวลาการอบรม ชมรมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆภายใต้สภาพท้องฟ้าที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ได้สัมผัสกับความสวยงามของหมู่ดาวและวัตถุท้องฟ้าต่างๆที่หาชมได้ยาก ได้เรียนรู้การทำงานของนักดาราศาสตร์มืออาชีพ ทั้งการศึกษาวัตถุท้องฟ้าและการใช้งานกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมถึงได้ลงมือสัมผัสการทำงานจริงของนักดาราศาสตร์และนักถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ ทั้งการบรรยายให้ความรู้และจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์กับฐานระบบพิกัดท้องฟ้า การถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ เช่น ปรากฏการณ์ต่างๆทางดาราศาสตร์ ดาวเคราะห์ วัตถุในห้วงอวกาศลึก เส้นแสงดาว เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางหรือต่อยอดสำหรับกิจกรรมของชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนต่อไป นอกเหนือไปจากความรู้และประสบการณ์ที่จะได้รับตลอดกิจกรรมแล้ว น้องๆจะได้พบและใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆต่างชมรม ต่างโรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ทั้งความสนุกสนามจากกิจกรรมสันทนาการของเพื่อนๆและทีมงาน ในค่าย NAS ตลอดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน


กลุ่มเป้าหมาย

เป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 15 - 21 ปี 

จำนวน 10 ชมรม ( 1 ชมรมประกอบด้วย นักเรียน 3 คนและครู 1 คน )


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. อาจารย์ที่ปรึกษา

- สังกัดในโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศ

- มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการศึกษาดาราศาสตร์ในโรงเรียน

2. นักเรียน

    - เป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 15 - 21 ปี

    - มีความรักและสนใจทางด้านดาราศาสตร์และสามารถเดินทางเข้าร่วมค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ณ จังหวัดเชียงใหม่ได้

    - ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาให้เข้าร่วมค่าย

    - มีสภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศหนาวเย็นที่ระดับ “0” องศาเซลเซียสได้

    - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับคนอื่นได้

    - มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมทางดาราศาสตร์