รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 13

 

ทั้งนี้ หากมีการกำหนดวันจัดกิจกรรมค่ายใหม่ คณะกรรมการจะดำเนินการประกาศผลการคัดเลือกและการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายต่อไป หรืออาจมีการพิจารณาเปิดรับสมัครเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- หากสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น ทีมงาน จะพิจารณาวันจัดกิจกรรมใหม่ และจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายต่อไป
- ในกรณีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามใบสมัครเดิม มีอายุเกิน 19 ปี (นับถึงวันจัดกิจกรรมค่ายที่จะถูกกำหนดขึ้นใหม่) คณะกรรมการจะให้สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
- ในกรณีที่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ยืนยันหรือไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย (ตามกำหนดการใหม่) คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกรายชื่อลำดับสำรองขึ้นมาแทน (หรือขยายเวลาเปิดรับสมัครเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี)