คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

1. นายธรรมศักดิ์  สัมพันธ์สันติกูล ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ กรรมการ
3. นายพิศาล สร้อยธุหร่ำ กรรมการ
4. นางจินตนา ศิริสุนทร กรรมการ
5. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ      เลขานุการ