คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ การเงินและทรัพย์สิน

1. รองศาสตราจารย์ พินิติ รตะนานุกูล ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รองประธานอนุกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ  อัครประถมพงศ์ อนุกรรมการ
4. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ อนุกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ  ชูอุตสาห์ อนุกรรมการ
6. นางสาวศศิกาญจน์  กันทาธรรม      อนุกรรมการ
7. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์อาวุโส สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. หัวหน้างานยุทธศาสตร์ งบประมาณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ      ผู้ช่วยเลขานุการ
9. หัวหน้างานการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผู้ช่วยเลขานุการ