คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

1. นายมนูญ สรรค์คุณนากร ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รองประธานอนุกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ บำรุงจิตต์ อนุกรรมการ
4. นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล อนุกรรมการ
5. นายประวัติ ภัททกวงศ์ อนุกรรมการ
6. นางภูวษา สินธุวงศ์ อนุกรรมการ
7. ผู้แทนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ      อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นายธนา ธนาเจริญพร ผู้ช่วยเลขานุการ
9. นางสาวศิริลักษณ์ แดนธนสารมาก ผู้ช่วยเลขานุการ