คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ

1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต       ประธานอนุกรรมการ
2. นายมนูญ สรรค์คุณากร อนุกรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ อนุกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืองศักดิ์ ทรงสถาพร อนุกรรมการ
5. นางสาวสุนทร สุภาสงวน อนุกรรมการ
6. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์อาวุโส สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ      เลขานุการ
7. หัวหน้างานบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผู้ช่วยเลขานุการ
8. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผู้ช่วยเลขานุการ