ลงทะเบียน

banner tacs 2020 Cancel

 ลงทะเบียน ผู้นำเสนอผลงาน
(Registration Form for Presentation )
ลงทะเบียน ผู้ไม่นำเสนอผลงาน
(Registration Form for Audience)
  • การลงทะเบียนแบบนำเสนอผลงานขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักเรียน/นักศึกษาและครูที่ปรึกษาโครงงานดาราศาสตร์ในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์เท่านั้น
  • ผู้ลงทะเบียนแบบนำเสนอผลงานต้องส่งบทคัดย่อ, รายงานฉบับสมบูรณ์และเตรียมการนำเสนอผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนค่าที่พักและค่าอาหารระหว่างเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน (ตามระเบียบที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกำหนด)
  • ผู้นำเสนอผลงานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าจัดพิมพ์โปสเตอร์
  • การลงทะเบียนแบบไม่นำเสนอผลงานขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักเรียน/นักศึกษาบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านดาราศาสตร์เท่านั้น
  • ผู้ลงทะเบียนแบบไม่นำเสนอผลงานสามารถเข้าฟังการนำเสนอผลงานทั้งรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์
  • ผู้ลงทะเบียนแบบไม่นำเสนอผลงานจะได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนและค่าอาหารกลางวันระหว่างเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน
  • ผู้นำเสนอผลงานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าที่พัก

**หมายเหตุ** ยกเลิกการจัดการประชุม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19