คู่มือกิจกรรม

 

 

คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ2020

ดาราศาสตร์เบื้องต้น 

กิจกรรมดาราศาสตร์ภาคปฏิบัติ 

คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติ

 

 

คู่มือโครงงานการวัดระยะห่าง

ของดวงจันทร์จากสุริยุปราคา

คู่มือกิจกรรมการวัดระยะทางจากโลก

ถึงดวงจันทร์ด้วยวิธีการพาราแล็กซ์

 

กิจกรรมการศึกษาการเกิดสุริยุปราคา

กิจกรรมการศึกษาการเคียงกันของดาวเคราะห์


โปสเตอร์ฐานกิจกรรมดาราศาสตร์

Rollup binoculars intro   Rollup catadioptic telescope intro   Rollup Comet intro   Rollup PHASES OF THE MOON intro  
 
Rollup planisphere intro   Rollup reflecting telescope intro   Rollup reflecting telescope2 intro   Rollup rotation intro  
 
Rollup solar observation intro   Rollup solar planet walk intro