Social Distancing ของดวงดาวในกลุ่มดาว

กลุ่มดาวบนท้องฟ้า ที่เราเห็นว่าดาวแต่ละดวงมันใกล้กันนั้น จริงๆแล้ว มันไม่ได้ใกล้กันเลย ดาวแต่ละดวงอยู่ห่างระหว่างกันมาก เมื่อพิจารณาระยะห่างของดาวจากโลก เช่นในกลุ่มดาวนายพราน ดาวบีเทลจุส อยู่ห่างจากโลก 624 ปีแสง ดาวไรเจล 772 ปีแสง และโดยเฉพาะบริเวณเข็มขัดนายพราน ที่มองเห็นเด่นชัดเป็น 3 ดวงเรียงกันอยู่นั้น ดาวอัลนิแทค ดาวอัลนิแลม และดาวมินทากะ มีระยะห่างจากโลก 800 ปีแสง 1,342 ปีแสง และ 916 ปีแสง ตามลำดับ ซึ่งจากตัวเลขจะเห็นได้ว่า ดาวแต่ละดวงนั้นมีระยะห่างที่ไม่ได้ใกล้กันเลย แต่เนื่องจากว่าสายตาของมนุษย์นั้นไม่สามารถมองเห็นวัตถุลึกลงไปได้ไกลขนาดนั้น จึงทำให้เราเห็นว่าดาวทุก ๆ ดวงอยู่ใกล้กัน และอยู่บนทรงกลมเดียวกัน นั่นคือทรงกลมท้องฟ้านั่นเอง

as20200416 01

 

          ในช่วงนี้สถานการณ์ โควิด 19 กำลังรุนแรง อาจจะต้องอยู่ห่างกันซักพักเหมือนดวงดาวที่อยู่ไกลกัน แต่ถ้ากลับมาสู่ช่วงปกติเมื่อไร เราค่อยกลับมาใกล้กัน มาดูดาวด้วยกัน มาเป็นกลุ่มดาวนายพราน บนทรงกลมท้องฟ้ากันอีกครั้ง

          ห่  า  ง  กั  น  ซั  ก  พั  ก  แล้วค่อยกลับมาฮักกัน

 

เรียบเรียง : นายอนันต์พล สุดทรัพย์ - เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ สดร.