หน้าแรก

Artboard 21 Pre Post

ข่าวสาร

  • 29 มีนาคม 2566 / ขยายเวลารับลงทะเบียน งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4 (คลิ๊ก)
  • 20 กุมภาพันธ์ 2566 / ยินดีต้อนรับสู่ งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2566

กำหนดการ

รูปแบบที่ 1 : ผู้นำเสนอผลงาน “กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน”
ลงทะเบียน ส่งผลงานกิจกรรมดาราศาสตร์ จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลการคัดเลือก 10 พฤษภาคม 2566
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 26 พฤษภาคม 2566

รูปแบบที่ 2 : ผู้นำเสนอกิจกรรมอบรม (Workshop) “กิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในชั้นเรียน”
ลงทะเบียน กิจกรรมการอบรมฯ จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2566
คัดเลือกและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 8 - 12 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลการคัดเลือก 26 พฤษภาคม 2566

รูปแบบที่ 3 : ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน (แบบไม่นำเสนอผลงาน)
ลงทะเบียน                                                    จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2566
   

* สำหรับการลงทะเบียนนำเสนอผลงาน รูปแบบที่ 1 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากกิจกรรมดาราศาสตร์ที่ส่งมา และจะประกาศผล ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เพื่อแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป

** ดาวโหลดเอกสารโครงการ “งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4”