หน้าแรก

header CAAS3 new

ข่าวสาร

  • 20 กรกฎาคม 2565 / ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนที่มีความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ฯ (คลิ๊กที่นี่)

  • 31 มีนาคม 2565 / เลื่อนกำหนดการลงทะเบียนนำเสนอผลงาน และการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 3 เป็นระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565

  • 5 กุมภาพันธ์ 2565 / เปิดรับสมัครลงทะเบียนนำเสนอผลงาน งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 3 ตั้งแต่ วันนี้ 31 มีนาคม 2565 (คลิ๊ก)

  • 1 กุมภาพันธ์ 2565 / ยินดีต้อนรับสู่ งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2565 

กำหนดการ

รูปแบบที่ 1 : ผู้นำเสนอผลงาน “กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน”
ลงทะเบียนแบบนำเสนอผลงาน / ส่งบทคัดย่อ (Abstract) จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลการคัดเลือก 1 มิถุนายน 2565
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 21 มิถุนายน 2565

รูปแบบที่ 2 : ผู้นำเสนอกิจกรรมอบรม (Workshop) “กิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในชั้นเรียน”
ลงทะเบียนแบบนำเสนอผลงาน / ส่งบทคัดย่อ (Abstract) จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2565
คัดเลือกและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 30 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2565
ประกาศผลการคัดเลือก 21 มิถุนายน 2565

รูปแบบที่ 3 : ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน (แบบไม่นำเสนอผลงาน)
ลงทะเบียน                                                                                         จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2565
   

* สำหรับการลงทะเบียนนำเสนอผลงาน รูปแบบที่ 1 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากบทคัดย่อ (Abstract) ที่ส่งมา และจะประกาศผล ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เพื่อแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป

** ดาวโหลดเอกสารโครงการ “งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 3”