รูปแบบการนำเสนอ

การเข้าร่วมแบบนำเสนอผลงาน

1. การเข้าร่วมแบบนำเสนอผลงาน ( รูปแบบที่ 1 )

1.1. การลงทะเบียน
ส่งข้อมูลกิจกรรมที่น่าสนใจเพียง 1 กิจกรรม เช่น วัตถุประสงค์ ผลการดำเนินกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วม รูปแบบการจัดกิจกรรม จุดเด่น ความคิดสร้างสรรค์ และ ความน่าสนใจของกิจกรรม ฯลฯ รวมทั้ง กิจกรรมดาราศาสตร์ในภาพรวมตลอด 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (พ.ค. 65 - เม.ย. 66) (คลิ๊ก)

1.2. รายงานฉบับสมบูรณ์
รายงานฉบับสมบูรณ์ เป็นการอธิบายรายละเอียดกิจกรรมให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น รูปแบบ ขั้นตอน ผลการดำเนินกิจกรรม และการอภิปรายผล เพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นและเข้าใจภาพรวมของการจัดกิจกรรม สามารถต่อยอดและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมของตนเองได้ โดยมีรูปแบบการเขียนรายงานดังนี้

1.2.1 จำนวนรายงาน ไม่เกิน 4 หน้า (ขนาด A4)
1.2.2 รูปแบบรายงานฯ และการตั้งค่าหน้ากระดาษ (คลิ๊ก)

1.3. การนำเสนอผลงาน

1.3.1. การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ให้ผู้นำเสนอผลงานต้องเตรียม PowerPoint นำเสนอกิจกรรม สำหรับเวลานำเสนอ ไม่เกิน 5 นาที โดยเนื้อหา slide ควรมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

- ชื่อกิจกรรม
- บทนำ / แนวคิด / ที่มาของกิจกรรม
- วัตถุประสงค์
- การดำเนินงาน / รายละเอียดกิจกรรม
- ผลการดำเนินกิจกรรม
- แนวทางการให้คำปรึกษา
- สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ

1.3.2. การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ให้ผู้นำเสนอทุกคนต้องเตรียมโปสเตอร์มาเอง สำหรับนำเสนอในช่วงการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

- ความกว้าง x ความยาว (90 x 120 เซนติเมตร)
- ตัวอักษร/รูปภาพไม่เล็กเกินไป และไม่กลืนไปกับพื้นหลัง สามารถอ่านได้ง่าย เน้นรูปประกอบเพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรม

Poster

ตัวอย่างรูปแบบโปสเตอร์


2. การนำเสนอกิจกรรมอบรม (Workshop) “กิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในชั้นเรียน” ( รูปแบบที่ 2 )

2.1. ลงทะเบียน
ส่งข้อมูลและอธิบายขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในชั้นเรียน เช่น วัตถุประสงค์ อุปกรณ์ ระยะเวลากิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และขั้นตอนการเรียนรู้ เป็นต้น

2.2. การนำเสนอกิจกรรมการอบรมฯ
ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเตรียมกิจกรรม เนื้อหา ข้อมูล และอุปกรณ์ เพื่อสาธิตกิจกรรมการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในระยะเวลา 1 ชั่วโมง