ลงทะบียน

สำคัญ

1. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน (เฉพาะรูปแบบที่ 1 และ 2) จะได้รับการสนับสนุนค่าอาหาร ที่พัก ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2566 ยกเว้น ค่าเดินทางจากภูมิลำเนามายังสถานที่จัดประชุม จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองหรือเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด

2. ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอ (รูปแบบที่ 3 : แบบไม่นำเสนอผลงาน) สามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนและค่าอาหารระหว่างการประชุม ยกเว้นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและค่าเดินทางจากภูมิลำเนา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองหรือเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด

 การเข้าร่วมแบบนำเสนอผลงาน

รูปแบบที่ 1 : การนำเสนอผลงาน “กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน”
ผู้นำเสนอผลงาน “กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน” ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่

1. กิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน
2. กิจกรรมดาราศาสตร์สู่ชุมชน
3. กิจกรรมศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิ้งก์ลงทะเบียน ด้านล่าง

BTN CAAS 01

                                                           

รูปแบบที่ 2 : การนำเสนอกิจกรรมอบรม (Workshop) “กิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในชั้นเรียน”

BTN CAAS 02

 

รูปแบบที่ 3 : ผู้เข้าร่วมนำฟังการนำเสนอผลงาน (แบบไม่นำเสนอผลงาน)

BTN CAAS 03

 

** เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การนำเสนอผลงานทั้ง 3 รูปแบบ (คลิก)