ลงทะบียน

สำคัญ

  1. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน เฉพาะรูปแบบที่ 1 และ รูปแบบที่ 2 จะได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าท่านได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน “การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน” และการสนับสนุน อาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารเย็น และที่พัก(ผู้จัดประชุมจัดหาให้) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  ระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2567 (2 คืน) ยกเว้น ค่าเดินทางจากภูมิลำเนามายังสถานที่จัดประชุม จะต้อง   รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองหรือเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด

  2. ผู้เข้าร่วมฟังการประชุม รูปแบบที่ 3 แบบไม่นำเสนอผลงาน สามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดย ไม่เสีย ค่าลงทะเบียน และได้รับการสนับสนุนเฉพาะอาหารว่าง และอาหารกลางวัน ระหว่างการประชุม สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนของ ค่าอาหารเย็น ค่าที่พัก และค่าเดินทางจากภูมิลำเนา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองหรือเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน และงานประชุมฯ

รูปแบบที่ 1 : การนำเสนอผลงาน “กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน” ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่

  1. กิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน
  2. กิจกรรมดาราศาสตร์สู่ชุมชน
  3. กิจกรรมศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิ้งก์ลงทะเบียน ด้านล่าง

BTN CAAS 01

                                                           

รูปแบบที่ 2 : การนำเสนอกิจกรรมอบรม (Workshop) “กิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในชั้นเรียน”

BTN CAAS 02

 

รูปแบบที่ 3 : ผู้เข้าร่วมนำฟังการนำเสนอผลงาน (แบบไม่นำเสนอผลงาน)

BTN CAAS 03