การจัดการกระบวนการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมเน้นให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่ม คือ

1. ประชาชนทั่วไป
2. เด็กและเยาวชน
3. ครูอาจารย์
4. นักดาราศาสตร์สมัครเล่น

        เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความสนใจ ยกระดับและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ละกิจกรรม ที่จัดขึ้นได้คำนึงถึงเนื้อหาที่เหมาสมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

cco people 1
cco people 2 cco people 3


[ 1 ] กิจกรรมสำหรับประชาชน
 กิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับประชาชนทั่วไป เช่น กิจกรรมดูดาวตามสถานที่ต่าง ๆ กิจกรรม Public Night ทุกคืนวันเสาร์ การสังเกตปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ เช่น จันทรุปราคาเต็มดวง ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี ดาวพฤหัสบดีใกล้โลก ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี
        ค่ายครอบครัวดาราศาสตร์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำหรับประชาชน ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นให้สถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคม อันเป็นรากฐานในการสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งต่อไป มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโดยผ่านสื่อและอุปกรณ์ทางดาราสาตร์ โครงสร้างพื้นฐานของหอดูดาว


 

cco student 3
cco student 2 cco student 1


[ 2 ] กิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
 การจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน หอดูดาวภูมิภาค ฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินกิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับเยาวชนในหลากหลายรูปแบบ เช่น ค่ายดาราศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน  เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์ตรงกับกิจกรรมดูดาว ฝึกใช้งานกล้องโทรทรรศน์ แลเครื่องมือ/อุปกรณ์ดาราศาสตร์อื่นๆ ค่ายชุมนุมดาราศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถกลับไปสร้างชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ภายในโรงเรียน อบรมนักสื่อสารดาราศาสตร์น้อย เพื่อฝึกนักเรียนและเยาวชนสามารถถ่ายทอดและสื่อสารความรู้ดาราศาสตร์ไปสู่ ชุมชน และมาเป็นกำลังสำคัญช่วยเจ้าหน้าที่ หอดูดาวภูมิภาค ฉะเชิงเทรา ในการให้บริการประชาชน
        นอกจากนี้เด็กและเยาวชนปกติ หอดูดาวภูมิภาค ฉะเชิงเทรา ยังมีกิจกรรมสำหรับเด็กกลุ่มพิเศษ เช่น เด็กออทิสติกส์ ด้วย โดยนำนักเรียนจากโรงเรียนปัญญานุกูล ในกรุงเทพฯและฉะเชิงเทรามาจัดกิจกรรมที่หอดูดาว ให้ได้เรียนรู้ดาราศาสตร์ผ่านโครงสร้างพื้นฐานของหอดูดาว และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มของน้องๆ


 

 cco teacher 1
cco teacher 2 cco teacher 3

 
[ 3 ] กิจกรรมสำหรับครู อาจารย์  หอดูดาวภูมิภาค ฉะเชิงเทรา ได้ให้ความสำคัญต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ให้แก่ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากจะเป็นสื่อกลางสำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ดาราศาสตร์ไปสู่นักเรียนใน วงกว้าง โดยจัดกิจกรรมปูความรู้พื้นฐานดาราศาสตร์ ส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนดาราศาสตร์ และจะส่งต่อความรู้ดาราศาสตร์สู่นักเรียนต่อไป


 cco astro 1
cco astro 2 cco astro 3


[ 4 ] กิจกรรมสำหรับนักดาราศาสตร์สมัครเล่น
  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจดาราศาสตร์หรือนักดาราศาสตร์สมัครเล่นได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานของหอดูดาวและมีเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับนักดาราศาสตร์ด้วยกัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางดาราศาสตร์ของ นักดาราศาสตร์สมัครเล่นได้

        เนื่องจากตอนนี้สังคมไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ในอนาคตหอดูดาวภูมิภาค ฉะเชิงเทรา จึงได้วางกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัยมากขึ้น เพื่อสร้างความสุขให้กับผู้สูงวัยได้