ข้อผูกพันในการเข้าร่วมโครงการ

โครงการกระจายโอกาส 2566 คุณสมบัติ

1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ไปใช้สำหรับการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องรวบรวมข้อมูลการใช้งานกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ รวมถึงการใช้งานกล้องโทรทรรศน์เพื่อศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ เพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรม โดยรายงานเป็นรายกิจกรรม และรายงานเป็นรายปีงบประมาณ

3. กล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่ได้รับสนับสนุน ให้ไว้เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ รวมถึงการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของโรงเรียน มิสามารถเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อให้หน่วยงานอื่นได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบหรือยินยอมจากทั้งสองฝ่าย

4. ระยะเวลาในการดำเนินงานและความร่วมมือจะมีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี นับตั้งแต่ได้รับมอบกล้อง    โทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ โดยโรงเรียนที่ได้รับมอบ จะต้องดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรมเป็นรายปีงบประมาณ