คุณสมบัติของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ

โครงการกระจายโอกาส 2566 คุณสมบัติ

1. เป็นโรงเรียน/สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกสังกัดจากทั่งประเทศ (ทั้งภาครัฐหรือเอกชน) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เป็นโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์จากทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (ไม่เคยเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์)

3. โรงเรียนมีความพร้อมที่จะนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ได้

4. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะใช้งานกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์

5. โรงเรียนมีความพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ในโรงเรียน ชุมชน รวมถึงการพัฒนาเป็นเครือข่ายแกนนำทางดาราศาสตร์ต่อไปได้

6. โรงเรียนมีความพร้อมและสนับสนุนให้มีการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน