ประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ประจำปี 2566

เพื่อสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์

          ตามที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์   วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ สิ่งเสริมให้เกิดการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน และศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียนอย่างแพร่หลาย

          บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความเหมาะสม และมีความพร้อมที่จะนำ กล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน รวมถึงการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียน ดังมีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกดังต่อไปนี้

 

 

          กรุณาส่ง แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมแจ้งรายละเอียดครูผู้ประสานงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลติดต่อประสานงานการรับมอบ และเข้าร่วมอบรมฯ ต่อไป ขอให้ส่งแบบตอบรับฯ มายังสถาบันฯ ทาง  e-mail ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายใน วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 และเตรียมตัวเดินทางเพื่อรับมอบกล้องโทรทรรศน์และเข้าร่วมอบรมการติดตั้งและใช้งานกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2566 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ และโรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่

          ทั้งนี้ สถาบันฯ จะรับผิดชอบค่าอาหาร และค่าที่พักระหว่างการอบรม สำหรับค่าเดินทางจากภูมิลำเนามายัง จ. เชียงใหม่ และค่าขนส่งอุปกรณ์ประกอบท้องฟ้าจำลองกลับโรงเรียน ขอให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

          สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นายคมสันต์  ธุรี โทรศัพท์ 088-5477834

                   ประกาศ ณ วันที่  7  เมษายน พ.ศ. 2566

หมายเหตุ : สำหรับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ทั้ง 51 โรงเรียน หลังจากส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการแล้ว ทีมงานจะดำเนินการส่งข้อมูลตอบกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดการเตรียมตัว และเชิญเข้ากลุ่ม Line รวมถึงจัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม (หนังสือราชการ) ต่อไป

 

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการเข้าร่วมอบรม