การประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา