การประเมินผลการดำเนินงานของ สดร. ในช่วง 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2554