การประเมินผลการดำเนินงานของ สดร. ในช่วง 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2557