สิ่งก่อสร้างดาราศาสตร์และยีออเดซี : ศูนย์บริการข้อมูลดาราศาสตร์วิทยุ

24ศูนย์บริการข้อมูล fig1 map 24ศูนย์บริการข้อมูล fig2 yebes 
        เป้าหมายของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) นอกเหนือจากงานวิจัยทางดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์วิทยุ การพัฒนาทางยีออเดซี และศาสตร์ทางวิศวกรรมขั้นสูงแล้ว การเผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชน ยิ่งโดยเฉพาะกับเยาวชน ยังเป็นอีกเป้าหมายที่ทางสถาบันฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก สดร. จึงร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมา จากพระราชดำริ วางแผนการจัดตั้ง ศูนย์บริการข้อมูลดาศาสตร์วิทยุ บริเวณรอบหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการแรงดี (RANGD: Radio Astronomical Network and Geodesy for Development) ประกอบไปด้วย อาคารบริการข้อมูลแก่ประชาชน และทางเดินแบบจำลองระบบสุริยะ