narit logo s

โครงการ NARIT INTERNSHIP PROGRAM

 1. หลักการและเหตุผล

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะองค์กรที่มีพันธกิจสำคัญในการสร้างมาตรฐานทางวิชาการด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งการให้บริการวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ชุมชน การพัฒนาหอดูดาวภูมิภาค และอุทยาน   ดาราศาสตร์สิรินธรเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า และทำวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้
ทางด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย และชุมชน

          นำมาสู่โครงการ NARIT INTERNSHIP PROGRAM  แนวทางการจัดการศึกษาและฝึกประสบการณ์จริงให้แก่นิสิต นักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการต่อยอดความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา
ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลิตผลใหม่ ภายใต้แนวคิด “เราจะใช้โจทย์ดาราศาสตร์เป็นเครื่องมือสร้างเทคโนโลยี สร้างคนเก่ง” เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณค่าให้แก่ประเทศชาติต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ที่มีคุณภาพ

2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้นำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้กับการฝึกปฏิบัติงานจริง

2.3 เพื่อสร้างเครื่องมือในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่ดี มีคุณภาพเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานกับสถาบัน

3. กลุ่มเป้าหมาย

นิสิต นักศึกษา ระดับ :  ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท

4. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

5. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

5.1 เป็นนิสิต/นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 และปริญญาโท สาขาวิชาตามรายละเอียดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการและลักษณะงานแนบท้าย

5.2 นิสิต/นักศึกษาจะต้องมีความประพฤติเรียบร้อย รวมทั้งไม่มีประวัติเสื่อมเสียมาก่อน

5.3 มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

5.4 มีระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

6. วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

6.1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.NARIT.or.th

6.2 การยื่นสมัครและหลักฐาน

           - ยื่นสมัครด้วยตนเอง (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ณ งานบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

           - ยื่นสมัครทางไปรษณีย์ ส่งถึง งานบริหารงานบุคคล อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เลขที่ 260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180             

           - ยื่นสมัครทาง E-mail Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

7. เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ

7.1 ใบสมัคร

7.2 ประวัติย่อ (Resume)

7.3 สำเนา Transcript หรือเอกสารแสดงผลการเรียน

7.4 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา

8. สถานที่ฝึกประสบการณ์

8.1 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

8.2 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

8.3 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

8.4 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

9. ค่าตอบแทน

นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราดังนี้

9.1 ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตรา 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

9.2 ระดับปริญญาตรี ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตรา 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

9.3 ระดับปริญญาโท ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตรา 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

10. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

งานบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
 
- ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาค
- ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม * 
- ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ

 

ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการ

คุณสมบัติและลักษณะงานศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาค

คุณสมบัติและลักษณะงานศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม

คุณสมบัติและลักษณะงานศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ

- คุณสมบัติและลักษณะงานศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์