นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกงาน โปรดยื่นเอกสารผ่านทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เท่านั้น เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์แล้วจะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบผ่านทางอีเมล์