หน้าหลัก

narit logo s  หน่วยบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

      หน่วยบริการข้อมูลข่าวสารราขการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สดร. เพื่อให้ประชาชนเห็นว่าการดำเนินงานของ สดร. มีความโปร่งใส สามารถเข้าตรวจดูหรือศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้

 

infocenter banner 02