หน้าหลัก

narit logo s  หน่วยบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

      หน่วยบริการข้อมูลข่าวสารราชการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 และ 9 บัญญัติว่าหน่วยงานภาครัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

1. สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง ได้ที่

      หน่วยบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

      ห้องสมุดดาราศาสตร์ อุทยานดาราศาตร์สิรินธร

      ชั้น 1 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ (วัน และ เวลาราชการ)

 

2. ติดต่อทางไปรษณีย์  ส่งหนังสือขอข้อมูลข่าวสารฯ ไปยัง

      หน่วยบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

      ห้องสมุดดาราศาสตร์ อุทยานดาราศาตร์สิรินธร

      260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180   

 

3. ติดต่อ website  ได้ที่

      infocenter
      https://www.narit.or.th/index.php/infocenter     

      โทรศัพท์ 053 121 268 ต่อ 202

      โทรสาร  053 121 250