ITA

แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

ดาวน์โหลด

ประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

ดาวน์โหลด

ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทําประมวลจริยธรรม ข้อกําหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด

คู่มือการประเมิน ITA 2023

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

NARIT website

NARIT webboard

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.